Medborgarförslag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du förändra eller förbättra något i Hedemora kommun, då kan du lämna in ett medborgarförslag.

Alla som är folkbokförda i Hedemora kommun kan lämna medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Om ett i huvudsak likadant förslag redan har behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren, så kan förslaget avslås och kommer då inte att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde. Avgörandet görs av kommunfullmäktiges presidium.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget får inte handla om myndighetsutövning eller beslut kring enskilda personer.

Senast (2) två veckor före kommunfullmäktiges sammanträde måste medborgarförslaget ha inkommit för att det ska kunna anmälas på sammanträdet. Förslagsställaren har möjlighet att presentera sitt förslag för kommunfullmäktige när förslaget anmäls. Fullmäktigeledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Fullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

Alla medborgarförslag är offentliga.


De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL.