Avtal, fiberanslutning privat villa

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Detta avtal upprättas i två (2) likalydande exemplar varav båda parter erhåller varsitt. Avtalet är giltigt under förutsättning att området kommer upp i en anslutningsgrad om 30 procent och som längst i 2 år från kunds daterade underskrift. Allmänna avtalsvillkor för fiberanslutning gäller. Avtalet är bindande.